fbpx


Veelgestelde vragen

Vragen over lening

Bij het kopen van een huis komen heel wat extra kosten kijken naast de aankoopprijs van de woning zelf. Zo moet je bij de aankoop van een huis van 250.000 euro al gauw rekening houden met 30.000 euro aan kosten. Kan je dan met weinig spaargeld wel een huis kopen?

Niet enkel de notariskosten, dossierkosten en registratierechten zijn kosten om rekening mee te houden. Ook zal je de eerste premies van je nieuwe brand- en schuldsaldoverzekering moeten betalen na de aankoop van je huis.

Misschien heb je niet genoeg spaargeld op je rekening om al deze kosten te dekken. Of heb je wel genoeg spaargeld, maar wil je een deel hiervan behouden als reservepotje. Gelukkig kan je zelfs met beperkte eigen middelen banken vinden die een gepaste hypothecaire lening aanbieden voor jouw eerste huis. Een deel van de kosten kan zelfs mee geleend worden via je hypothecaire lening of via een specifieke lening voor deze kosten. Hierbij mag je uiteraard niet vergeten dat je steeds moet nagaan of deze nieuwe kredieten wel passen in jouw budget.

Je hebt de keuze tussen 2 types intresten:

  • vaste rentevoet: Deze rentevoet,wordt overeengekomen bij de ondertekening van de kredietovereenkomst en blijft van toepassing zolang het krediet loopt. Een vaste rentevoet kan een goed idee zijn als de rente laag staat. Je hebt de zekerheid dat je vooraf het bedrag kent dat je maandelijks moet afbetalen zolang de lening loopt;
  • variabele rentevoet: de basisrentevoet die bij de ondertekening van de kredietovereenkomst vastgelegd is, wordt op contractueel bepaalde tijdstippen aangepast in functie van de evolutie van een referentie-index. Die index is gebaseerd op de schommelingen van de intrestvoeten op de markt. Wie kiest voor een variabele rentevoet loopt dus meer risico, maar kan er zijn voordeel mee doen omdat de rentevoet in het begin van de afbetalingen meestal lager is. De rentevoet kan, afhankelijk van de gekozen formule, tijdens de hele looptijd van jouw lening verschillende keren worden aangepast (jaarlijks, om het jaar, om de 5 jaar…). Het maandelijks terug te betalen bedrag kan dus stijgen of dalen.

Het is perfect mogelijk om een tweede krediet aan te gaan. Hierbij zal wel rekening gehouden worden met het reeds bestaande krediet. Het grootste verschil met een hypothecair krediet voor een eerste woning is de fiscaliteit. Wil je een woning kopen als buitenverblijf of als opbrengsteigendom? En wil je daarvoor lenen? Ook dan geeft de fiscus een duwtje in de rug. De fiscus geeft dus niet alleen ondersteuning aan wie een lening afsluit voor het bouwen of het kopen van een woning die je zelf gaat betrekken. Ook voor een tweede, een derde of een volgende woning vallen belastingverminderingen te krijgen.

Bij een krediet voor de eigen woning wordt het fiscaal voordeel toegekend door de gewesten. In Vlaanderen komt dat neer op de woonbonus. Die kan aanleiding geven tot een belastingvermindering die kan oplopen tot 944 euro per persoon en per jaar tijdens de eerste tien jaren van de lening.

Voor de woningen die men niet zelf betrekt, is de federale overheid nog steeds bevoegd. En die biedt daarvoor de mogelijkheid om zowel de intresten als de kapitaalaflossingen in te brengen in de belastingaangifte.

De intresten kunnen worden afgetrokken van het onroerend inkomen. Dit zijn de netto-huurinkomsten (voor woningen die worden verhuurd aan personen die er hun beroepsactiviteiten in uitoefenen of aan bedrijven) of het kadastraal inkomen (voor woningen die worden verhuurd aan personen die er hun beroepsactiviteiten niet in uitoefenen of woningen die je niet verhuurt). De aftrek levert een besparing op tegen het tarief van de hoogste schijf waarin het globale gezinsinkomen valt.

De kapitaalaflossingen kunnen samen met de premie voor de schuldsaldoverzekering eveneens worden afgetrokken. Hierop staat wel een dubbele grendel. Het aftrekbaar bedrag is beperkt tot 176,40 euro + 6% van het netto belastbaar beroepsinkomen, met een absoluut maximum van 2.350 euro. Het bedrag dat uiteindelijk afgetrokken wordt, levert een belastingbesparing van 30% op. Bij het maximum van 2.350euro is dat dus 705euro.

In deze laatste korf wordt naast de kapitaalaflossingen en de premie voor de schuldsaldoverzekering voor de lening voor de tweede of derde en volgende woning ook het bedrag van het fiscaal aangemoedigde langetermijnsparen via een tak21-spaarverzekering opgenomen. Vanuit fiscaal oogpunt wordt dan ook aangeraden zich tot een van de twee te beperken.

Hier is geen pasklaar antwoord voor. Rentevoeten variëren van tijd tot tijd. Wat wel zeker is, is dat rondshoppen en vergelijken van kredietverleners je hopen centen kan besparen. Koop je een huis, dan moet je naar de bank voor je lening. Benodigdheden: een hele hoop tijd, een uit de kluiten gewassen Excel en een woordenboek voor al dat vakjargon. Geen zin om jezelf een weg te banen door alle formules en financiële instellingen? Dat is geen probleem want dat is nu net wat Helder Lenen voor jou doet.

Wij vergelijken voor jou de voorwaarden van 25 banken, kammen alle details uit en wijzen je op de valkuilen van de hypotheekmarkt.

Het JKP omvat niet alleen de intrestvoet op het krediet, maar houdt ook rekening met de commissielonen voor bijvoorbeeld de kredietbemiddelaar, de dossierkosten (die sinds april geplafonneerd zijn op 500 euro), de kosten om de waarde van de woning en dus de waarde van de waarborg te schatten, de premies van de gekoppelde verzekeringen zoals de schuldsaldoverzekering en de brandverzekering, de registratie- en hypotheekrechten op het krediet en de kosten die verbonden zijn aan de zichtrekening van waaruit de terugbetaling moet gebeuren.

Wat zit er niet in? De registratierechten die u moet betalen op de aankoop van de woning en de erelonen die de notaris voor het “schrijven” van de lening aanrekent. Dat is ook niet zo belangrijk. Alle notarissen rekenen hetzelfde ereloon aan en de registratierechten voor de aankoop zijn ook in alle gevallen hetzelfde.

Vragen over wonen

Zodra je een bod doet, wordt het echt spannend. Je bod is namelijk bindend, of het nu schriftelijk of mondeling is. Liefst zet je alles op papier, dan heb je een onweerlegbaar bewijs waar ook alle voorwaarden op vermeld staan. Maar wat moet er in zo’n bod staan?

 

1)     Waarop bied je: het klinkt logisch, maar noem in je bod om welk onroerend goed het gaat en welke zaken eventueel zijn inbegrepen.

 

2)     De prijs: hoe dicht komt de vraagprijs in de buurt van wat jij bereid bent of kan besteden? Een ruwe schatting maken van de kosten, bijvoorbeeld voor het dak dat dringend aan vernieuwing toe is, is al een goede motivatie om onder de vraagprijs te bieden. Staat het huis al een poosje te koop of krijg je bij je bezoek de indruk dat de eigenaar snel wil verkopen dan heb je nog een troef in handen. De vraag is natuurlijk hoeveel je onder de vraagprijs mag gaan om de verkoper niet te beledigen. 100.000 euro bieden voor een huis ter waarde van 250.000 euro gaat je niet in dank worden afgenomen.

 

 

3)     De deadline: je wilt niet eeuwig op die ene woning zitten wachten. Een verkoper die wacht op een gouden bod, daar heb jij geen boodschap aan. Door een einddatum of geldigheidsduur toe te voegen, kan je de druk eventueel een beetje opvoeren.

 

4)     Opschortende voorwaarden: Deze is optioneel, maar ten strengste aan te raden. Het verkrijgen van een lening is vaak essentieel om een huis te kunnen kopen. Blijkt dat je geen krediet kan aangaan, dan kan je van de koop afzien.

Bekijk jouw mogelijkheden via de volgende link:

https://www.helderlenen.be/tools

Algemene vragen

Voor het afsluiten en begeleiden van uw woonkrediet krijgen wij een vergoeding van de financiële instelling die u gekozen hebt. Die vergoeding is bij alle banken zowat gelijk, dus wij hebben geen favorieten. Sowieso is deze vergoeding geen extra kost voor u. Omdat wij rechtstreeks met de hoofdkantoren werken, maken we de tussenkomst van het lokale bankfiliaal overbodig.

Wat zijn de plichten van de koper (consument)? De koper dient de koopprijs te betalen bij ontvangst van het product, tenzij anders is afgesproken. Verder dient de koper de zaak te aanvaarden indien de zaak conform het gekochte is en geen zichtbare gebreken vertoont en hij dus niet beklaagt over de non-conformiteit.

U heeft als echtpaar een hypothecaire lening afgesloten en het komt tot een scheiding. Er moet een oplossing gezocht worden voor de lening en dit brengt kosten met zich mee. Er zijn 3 mogelijkheden:

 

1)     Vervroegde terugbetaling van de hypothecaire lening

 

Stel één van beiden, of jullie samen kunnen intussen het openstaande krediet vervroegd terugbetalen. Geen probleem, een hypothecair krediet kan mits enkele voorwaarden altijd terugbetaald worden. Het gaat in dit geval om een terugbetaling van de lening voor de voorziene terugbetalingstermijn. In dit geval moet je de bank een vergoeding betalen voor het vroeger terugbetalen van de lening, namelijk een wederbeleggingsvergoeding. De wederbeleggingsvergoeding bedraagt 3 maanden intrest op het geleende kapitaal dat je eerder zal terugstorten.

 

2)     Eén van beiden behoudt de woning

 

Stel dat één van beide partners besluit om de woning te behouden, dan moet deze partner de andere partner uitkopen (= wederinkoop van opleg) en het hypothecair krediet verder aflossen, geheel of deels. Indien de behoudende partner over niet voldoende middelen beschikt om de vertrekkende partner uit te kopen, zal een nieuwe lening moeten afgesloten worden met de bijhorende kosten zoals schrapping van de huidige hypothecaire inschrijving, wederbeleggingsvergoeding op de vervroegde terugbetaling van de lening die voortijdig afbetaald wordt, nieuwe hypothecaire inschrijving, nieuwe hypothecaire lening.

 

Als de partner die de woning behoudt over voldoende middelen beschikt, dan kan de bestaande lening worden behouden. De partner die de woning houdt zal aan zijn bankier moeten vragen om de andere partner officieel vrij te stellen van het krediet. De bank zal vervolgens onderzoeken of de behoudende partner in staat is de lening alleen af te lossen door zijn inkomsten te controleren.

 

In ieder geval is elke situatie anders en afhankelijk van de onverdeeldheid waarmee je de eigendom kocht en het eventuele huwelijkscontract. Een advocaat of notaris kan advies op maat geven.

 

3)     De woning wordt verkocht

 

Je kan ook beiden besluiten om de woning te verkopen. Een woning kan openbaar of onderhands verkocht worden. Ook hier weer komt de notaris tussen en dienen de nodige kosten betaald te worden. In geval van verkoop van de woning wordt een handlichting van de hypotheek gedaan die op de woning rust. Wat is een handlichting? Wel, een hypothecaire inschrijving loopt normaal gezien 30 jaar. Wordt de woning voortijdig verkocht, dan moet deze hypothecaire inschrijving geschrapt worden, wat men een handlichting noemt. De handlichting is een notariële akte. D.w.z. dat de vertegenwoordigers van de financiële instelling waar de hypotheeklening werd aangegaan, de handlichting moeten tekenen in het bijzijn van de notaris. De notaris brengt vervolgens een kopie van de handlichting binnen op het kantoor van bewaring der hypotheken dat zal instaan voor de eigenlijke schrapping. De kosten hieraan verbonden bedragen €315 à €500 euro.